Thư viện hình ảnh

 

Hình ảnh nhà máy:

 

C:UsersmacbookDesktoptuinilonanhtrinhtuinilonanhtrinh.comimagesslideshows4.jpg

Dây chuyền sản xuất

C:UsersmacbookDesktoptuinilonanhtrinhtuinilonanhtrinh.comimagesslideshows5.jpg

Máy chính

 

C:UsersmacbookDesktoptuinilonanhtrinhtuinilonanhtrinh.comimagesslideshows6.jpg

Máy túi

 

C:UsersmacbookDesktoptuinilonanhtrinhtuinilonanhtrinh.comimagesslideshows7.jpg

Máy túi

C:UsersmacbookDesktoptuinilonanhtrinhtuinilonanhtrinh.comimagesslideshows8.jpg

 

Kho